REGULAMENTUL CAMPANIEI “ Craciunul Islandez’’

REGULAMENTUL CAMPANIEI “ Craciunul Islandez’’
 
  SECTIUNEA 1. PREVEDERI GENERALE  
1.1 Organizatorii CAMPANIEI  “ Ce beneficii are administrarea uleiului din ficat de cod Lysi?” (numita in cele ce urmeaza “ Campania”) este SC SAGA SANATATE SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Magura Vulturului, nr.2, Sector 2, Romania, J40//6211/2007, CIF RO21458508, numit  in cele ce urmeaza “Organizatorul”
1.2 Campania se va derula in conformitate cu prezentul regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii.
1.3 Campania se va desfasura la nivel national, in perioada 12.12.2022 – 24.12.2022.    
 
SECTIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE  
2.1. La acest aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica cu domiciliul in Romania, cu varsta minima de 18 ani, pana la data de start a Campaniei. Exceptie fac angajatii Organizatorului, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie).
2.2. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.    
SECTIUNEA 3. DESCALIFICAREA PARTICIPANTILOR  
3.1.  Sunt descalificate automat persoanele care participa la aceasta Campanie asumandu-si o identitate falsa. Organizatorii isi rezerva dreptul de a elimina din aceasta Campanie sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator in cazul in care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a inscris utilizand date false sau incearca sa influenteze Campania prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile Regulamentului.
3.2    In cazul in care, in urma verificarilor desfasurate de catre Organizatori, rezulta ca procesul de participare a fost fraudat (participantii s-au inscris la Campanie cu mai multe conturi sau cei care s-au inscris in Campanie sunt firme/organizatii/branduri), Organizatorii isi rezerva dreptul de a retrage participantilor premiul obtinut ca rezultat al activitatii lor si /sau sa restrictioneze participarea la Campanie pana la incheierea acestuia.    
SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI
4.1. Pentru a participa la aceasta Campanie, orice persoana care indeplineste conditiile de participare descrise la SECTIUNEA 2, de mai sus, trebuie:  
- sa intre pe Facebook si sa dea like si sa distribuie postarile zilnice “ Craciunul Islandez”
SECTIUNEA 5. PREMIILE  
5.1. In masura indeplinirii conditiilor sus-mentionate, 13 dintre participantii la aceasta Campanie pot castiga cate 1 produs Lysi - Ulei din Ficat de Cod cu aroma de Lamaie si Menta, per castigator.
5.2. Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii, produse ori servicii decat cele comunicate initial. In cazul refuzului Castigatorului de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului) sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. In acest caz, Organizatorii isi rezerva dreptul de a atribui premiul urmatorului ales.
5.3. Procedura de acordare a premiilor si validare a castigatorilor este prezentata la Sectiunea 6 din prezentul Regulament.  
 
SECTIUNEA 6. ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR  
6.1. Dintre toate persoanele care s-au inscris la Campanie, conform regulamentului, in perioada de desfasurare a Campaniei, se vor alege 13 castigatori.  
6.2. Castigatorii vor fi anuntati zilnic, in perioada desfasurarii campaniei, pe pagina de Facebook Lysi Romania.  
6.3. La momentul anuntarii castigatorilor, acestia trebuie sa trimita email la adresa marketing@sagasanatate.ro cu datele necesare livrarii, pentru a putea intra in posesia premiului castigat. Participarea la concurs si inregistrarea  numelui, prenumelui, data nasterii, adresa completa si adresa de email, nr de telefon, implica exprimarea acordului expres si neechivoc pentru introducerea datelor sale personale in baza de date a Organizatorului, in vederea validarii si atribuirii premiilor.  In situatia in care, la momentul validarii, castigatorul declara ca nu accepta premiul sau nu poate fi contactat conform celor mentionate mai sus, acesta va fi decazut din drepturi, urmand a se apela la rezerve.  
SECTIUNEA 7. RASPUNDERE  
7.1 Organizatorul implicat in organizarea prezentei Campanii nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la Concurs datorita unor cauze care nu depind direct de el, cum ar fi defectiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobila sau internet.
7.2 Prin inscrierea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte Regulamentul Campaniei, precum si toate deciziile luate de Organizator si colaboratorii sai in toate aspectele legate de implementarea prezentei Campanii si sa cedeze Organizatorului drepturile de autor asupra materialelor cu care s-au inscris in concurs, neavand vreo pretentie prezenta sau viitoare, asupra modului in care aceste materiale vor fi valorificate. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de catre participanti.
 
SECTIUNEA 8.   PROTECTIA DATELOR PERSONALE  
Tuturor participantilor la concursuri le sunt garantate drepturile cu privire la protectia datelor cu caracter personal in conformitate cu Legea nr.677/2001 privind protectia persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, inclusiv drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de interventie, de opozitie, de a se adresa instantei competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere.
Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei de la castigatorii de premii:
- nume si prenume
- un numar de telefon si o adresa email
- adresa la care doreste sa ii fie livrat premiul.  
Organizatorii vor respecta dispozitiile art.12 din Legea nr 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, referitor la transmiterea de informatii prin e-mail si alte mijloace electronice.  
 
SECTIUNEA 9.   INCETAREA CAMPANIEI
Campania poate inceta inaintea termenului mentionat in Sectiunea 3 numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului din motive independente de vointele lor.  
 
SECTIUNEA 10.   LITIGII  
In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participantii la aceasta Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente romane. Orice reclamatii sau sesizari referitoare la prezentul Concurs se primesc in scris, la adresa Bucuresti, Strada Magura Vulturului, nr. 2,sector 2, cod postal 021704, Romania de catre Organizator.  
 
SECTIUNEA 11.   DISPOZITII FINALE  
Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.  
11.1  Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, castigatorul Campaniei isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului, in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorului Campaniei, dupa caz si, daca bifeaza optiunea “DA”, sa primeasca material informative prin orice mijloace de comunicare (posta, SMS) din partea Organizatorului prin agentii desemnati de acesta.  
11.2. La cererea expresa a castigatorului, Organizatorii vor asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie si dreptul de a se adresa instantei, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cuprivire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie aacestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, castigatorul premiului Campaniei va trimite Organizatorilor pe adresa Organizatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.  
11.3 Campania poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania, dupa anuntarea prealabila a publicului. 
11.4. Regulamentul Oficial al Campaniei este publicat pe pagina www.sagasanatate.ro din data de 11.12.2022 si este disponibil gratuit.
 

Scrie un comentariu